Amalan yang Paling Dicintai Allah

Manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk satu tujuan yaitu agar mengabdi/beribadah kepada-Nya. Oleh karenanya setiap gerak langkah manusia di dunia ini haruslah bernilai ibadah. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus dalam kerangka beribadah kepada-Nya.
Agar manusia mampu meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia serta akhirat, maka manusia dituntut untuk beriman dan beramal saleh serta memelihara ketakwaan dalam dirinya dengan senantiasa menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Ketakwaan merupakan ukuran posisioning manusia di hadapan Allah swt., sebagaimana dalam firman-Nya, “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa”. (QS Al-Hujurat:13)
Berbicara amal salih, banyak sekali bentuk amal salih yang dapat kita lakukan untuk menggapai ridla Allah swt., baik amal-amal yang bersifat hablun minallah maupun hablun minannas. Amal salih yang dilakukan oleh manusia itu merupakan sarana untuk Ia mendapatkan ridla serta ampunan-Nya kelak di hari kiamat. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 110: “Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.”
Lantas, apa saja amalan yang paling disukai Allah Ta’ala? Pertanyaan ini pernah diutarakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW.
Sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah Ibnu Mas’ud RA berkata, ‘Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan yang paling dicintai Allah Ta’ala? Beliau SAW menjawab, ‘salat pada waktunya’. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, ‘Berbakti kepada kedua orangtua’. Kemudian apalag? Beliau menjawab, “Jihad fii sabilillah”.
Berikut 3 Amalan yang Paling Dicintai Allah:
1. Salat pada Waktunya (Asshalatu ‘ala waqtiha).
Salat merupakan rukun Islam kedua yang diwajibkan bagi umat muslim dan ia menjadi tiang agama. Sebagaimana firman-Nya, “Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang beriman.” (QS. An Nisa’: 103).
Rasulullah SAW juga pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdhol. Beliau menjawab, “Salat di awal waktunya.” (HR. Abu Daud)
Urusan salat adalah perkara serius dalam Islam. Salat menjadi pembeda (pemisah) antara seorang muslim dan non muslim dan merupakan perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat.
2. Berbakti kepada Orang Tua (Birrul-Walidain).
Selain salat di awal waktu, amalan yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada orangtua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Alqur’an: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman: 14)
Di ayat lain, Allah berfirman: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua”. (QS. An-Nisa: 36).
Dalam hadits disebutkan ada seorang lelaki yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk pergi berjihad, beliau bersabda: “Apakah orangtuamu masih hidup?”. Lelaki tadi menjawab: “Iya”. Nabi bersabda: “Kalau begitu datangilah kedunya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka,” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
3. Jihad di Jalan Allah (Al-Jihadu fii Sabilillah).
Kedudukan jihad di sisi Allah sangat besar dan keutamaannya diganjar pahala besar. Allah berfirman dalam Surah Al-Hajj ayat 78: “Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya…,”
Para ulama mengatakan, “Menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah, karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal yaitu dengan ilmu dan berperang (berjihad) dengan senjata. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang.”
Allah menjanjikan surga bagi mereka yang berjihad. Rasulullah SAW bersabda: “Wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Ta’ala, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu Surga, Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan”.

Wallahu a`lam

  1. Penulis: Endi Suhendi, M.Ag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *